SERIE FICTION INTER COLLEGES 2023, TI-MOUN MARONI saison 2